Organisatie

Oudervereniging

In de praktijk verleent de oudervereniging gedurende het schooljaar ondersteuning bij de uitvoering van allerlei schoolactiviteiten. Hierbij valt te denken aan: Sinterklaas- en Kerstfeest, Carnaval, Pasen, musical, tentoonstellingen, pleinfeest e.d. Tevens zal de vereniging trachten de deelname van de ouders in de ouderadviescommissie te bevorderen.

Alle kosten die voortkomen uit het organiseren van bovengenoemde activiteiten worden gedekt door de contributie. Jaarlijks ontvangen alle ouders een schrijven, waarop vermeld staat, hoe hoog de contributie is en op welke wijze deze kan worden betaald.

De hoogte van dit bedrag wordt tijdens de jaarvergadering vastgesteld. Tijdens de jaarvergadering wordt er door de penningmeester een financieel jaarverslag gepresenteerd waarin u kunt zien waaraan de bijdrage is besteed.

Indien ouders om welke reden dan ook géén lid zijn van de oudervereniging worden zij wel verzocht om een vrijwillige bijdrage – ter hoogte van de contributie van de vereniging – te voldoen, zodat hun kind(eren) kan/kunnen deelnemen aan de georganiseerde schoolactiviteiten.

Indien een leerling, tijdens schooltijden, om welke reden dan ook, niet deelneemt aan de betreffende activiteiten, dan is betreffende leerling verplicht om aan het vervangende lesprogramma deel nemen dat door de school wordt verzorgd.

Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Scholen (afgekort WMS)  bepaalt dat elke school een MR moet hebben. Op stichtingsniveau hebben we de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin een vertegenwoordiging zit van de schoolmedezeggenschapsraden (in totaal bestaat de GMR uit 3 ouders en 3 leerkrachten). De bevoegdheden van de MR bestaan uit een advies- en/of een instemmingsrecht op een aantal beleidsterreinen van het bevoegd gezag en de Ouder Advies Commissie. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. De (G)MR-reglementen als mede de verdeling van de bevoegdheden kunt u vinden op de website van Primenius.

In de Medezeggenschapsraad (MR) zitten ouders en teamleden. De MR wordt door het bestuur van de school gevraagd om over een aantal zaken advies te geven of in te stemmen. In het MR-reglement staat beschreven bij welke beleidspunten de MR instemmings- en welke adviesrecht heeft. Een lid van de MR heeft een zittingstermijn van drie jaar. Daarna kunnen zij eenmaal herkozen worden voor opnieuw drie jaar. De leden kunnen zich verkiesbaar stellen. De ouderleden worden door de ouders gekozen, de teamleden door het team. De MR vergadert ongeveer 4 keer per jaar. Deze vergaderingen bestaan uit een openbaar en een besloten gedeelte. De verslagen van deze vergaderingen kunt op vragen bij de voorzitter van de MR. De MR houdt zich bijvoorbeeld bezig met formatieplannen, zorgplannen en ontwikkelingen binnen het bestuur.

De MR bestaat uit 2 ouderleden en 2 teamleden: 

Schooladviescommissie

In 2007 zijn binnen onze stichting de schoolcommissies opgeheven en hebben alle 34 scholen binnen onze stichting 1 bestuur; Stichting Primenius te Oude Pekela. Elke school heeft nu in plaats van de schoolcommissies een SAC. De SAC heeft als taak de school op een aantal zaken, die gedurende een schooljaar aan de orde komen, te bespreken. Zo wordt o.a. het schoolplan en het jaarplan besproken. Daar waar de SAC dit wil kan zij de directeur en de stichting van advies voorzien. Het advies hoeft niet overgenomen te worden. Ook mag de SAC de directeur ongevraagd van advies voorzien. In de SAC hebben 5 ouders zitting voor een periode van 4 jaar.

De leden van de SAC zijn:
...........

De ouders in de OAC hebben kinderen verdeeld over alle groepen. De ouderadviescommissie (hierna te noemen “OAC”) is de schoolnabije geleding die de belangen behartigt van voornamelijk ouders. Deze ouderbetrokkenheid krijgt vorm en inhoud door een adviserende rol richting de directie van de school aangaande de(meerjaren) beleidsvoorbereiding en -evaluatie op de volgende terreinen: opvoeding, de onderwijskundige identiteit van de school, de invulling van de levensbeschouwelijke identiteit van de school. Voorts signaleert de OAC operationele knelpunten en draagt d.m.v. advies aan de directeur, oplossingen aan.

De OAC is daarvoor naast het team de belangrijkste gesprekspartner van de directeur. De OAC draagt geen bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar is het panel van ouders dat meedenkt en adviseert. De directeur kan een beroep doen op de OAC voor beleidsondersteunende werkzaamheden en analyses. Dit gebeurt telkens op basis van een concrete afgebakende opdracht. Bijvoorbeeld met betrekking tot de invulling van accommodatiebeleid in de gemeente, de samenwerking met parochie of samenwerking met andere scholen. Ouders kunnen op dat punt de school een dienst bewijzen door de contacten die zij hebben en locale netwerken te benutten.

De OAC bestaat uit 5 leden, zijnde ouders, van één of meerdere kinderen op de betreffende school, waaronder 1 op voordracht van de MR en 1 op voordracht van de oudervereniging. Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de schoolorganisatie.

Stichting Primenius

Bovenschoolse organisatie
De Stichting Primenius is op 1 januari 2016 ontstaan uit een fusie van de Stichting Fidarda en de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. De Stichting verzorgt basisonderwijs voor 33 scholen in de provincie Groningen en Drenthe. Binnen de Stichting draait alles om de bijna 5000 kinderen, om de kwaliteit van hun leven. Het onderwijskundig en pedagogisch handelen op onze scholen wordt geïnspireerd door en is gebaseerd op waarden en normen die verankerd zijn in het christendom met richtsnoer het evangelie van Jezus van Nazareth, zoals het tot ons komt van uit de Bijbel. 

Op schoolniveau is de schoolleiding verantwoordelijk voor de gang van zaken. Iedere school heeft binnen de kaders van het stichtingsbeleid de ruimte om een eigen onderwijsconcept vorm te geven. Die eigenheid is een belangrijk uitgangspunt binnen de stichting; wij vormen weliswaar één organisatie, toch zijn we geen eenheidsproduct. Wij willen kennis en ervaring onderling uitwisselen, personeel volop de gelegenheid bieden om zich te ontwikkelen en om elders binnen de stichting werkzaamheden te kunnen verrichten.

Primenius staat voor hoog gekwalificeerd, meetbaar en eigentijds onderwijs en opvoeding, sterk gericht op de katholieke identiteit.

Identiteit
De onderwijskundige inrichting van onze scholen wordt geïnspireerd door en is gebaseerd op waarden en normen die verankerd zijn in het christendom met als richtsnoer het Evangelie van Jezus van Nazareth, zoals het tot ons komt vanuit de Bijbel en door de kerken wordt uitgedragen. Dit uit zich o.a. doordat ouders en kinderen warmte ervaren in de zorg naar elkaar toe, door het geloof in de toekomst, gemeenschapszin en de zorg voor de schepping. 

Daarnaast grijpen leerkrachten momenten aan om te vieren de rituelen uit het geloof geven daar ankerpunten voor. We streven naar een betrokken en daardoor zinvolle relatie met de geloofsgemeenschap (parochie). Elke school beschrijft deze relatie in haar schoolplan. Elke school geeft onder begeleiding van een identiteitsbegeleider inhoud aan de catechetische vorming aan kinderen. Alle medewerkers worden door de identiteitsbegeleider ondersteund en begeleid om deze catechetische vorming gestalte te doen geven.

In onze manier van werken willen wij laten doorklinken dat we uitgaan van een katholieke inspiratie, hetgeen als een rode draad door ons onderwijs loopt. Ouders en kinderen moeten in ons doen en laten de katholieke identiteit herkennen en beleven.

Bestuursbureau in Oude Pekela
Het bestuursbureau van Stichting Primenius is gevestigd in Oude Pekela. Hieronder vindt u de adres- en contactgegevens. Voor vragen en opmerkingen is het bestuursbureau van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur. Voor meer informatie over Stichting Primenius verwijzen we u naar de website.

Bezoekadres: 
Scholtenswijk 10
9665 KN Oude Pekela

Correspondentieadres:
Postbus 12 
9665 ZG Oude Pekela

Telefoon: 0597-676955
iPad service nummer: 0597-743100

Klachtenregeling

De nieuwe wet op het primair onderwijs vermeldt dat er op de school een klachtenregeling moet zijn. Deze klachtenregeling is van toepassing als men met zijn klachten niet terecht kan bij respectievelijk de leerkracht, de directeur of de schoolcommissie. De klachtenregeling treedt dus alleen dan in werking als er niet via een andere regeling/ procedure een oplossing mogelijk is.

Een belangrijke schakel in het geheel is de vertrouwenspersoon klachtenregeling. Deze is het aanspreekpunt bij klachten en probeert door bemiddeling een oplossing te zoeken voor het probleem. Het holdingbestuur heeft voor haar 20 scholen een centraal vertrouwenspersoon.

Als via deze vertrouwenspersoon geen oplossing kan worden gevonden, kan de klager terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie in Den Haag (zie: www.klachtencommissie.org of bel tel: 070-3861697).

Deze commissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Dit advies is weliswaar niet bindend, maar zal wel vaak van doorslaggevende betekenis zijn bij het nemen van beslissingen. Het holdingbestuur heeft zich aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van de Verenigde Besturen Katholiek Onderwijs. Dit is de procedure als het om een officiële klacht gaat.

Leerplicht & verlofregeling

Leerplicht
Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten vanaf die leeftijd naar school van de overheid. In onderstaande link vindt u meer informatie over wanneer uw zoon/dochter leerplichtig is. Er zijn bepaalde voorwaarden waaronder u uw zoon/dochter thuis mag houden of wij uw kind vrij mogen geven. Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig, wij vinden het fijn wanneer u het wel even meldt wanneer uw zoon/dochter niet op school komt.

Verlofregeling
Wanneer u andere redenen heeft (dan ziekte) om uw kind de school te willen laten verzuimen, gelden onderstaande regels. Meer informatie hierover vindt u ook onder het kopje leerplicht. Bij een verlofaanvraag dient u dat 8 weken van tevoren schriftelijk aan te vragen bij de directeur. Aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar en staan op onze website onder het kopje formulieren. Uitgangspunt bij toekenning van extra verlof is dat er sprake is van externe omstandigheden die buiten de wil van ouders en/of kind plaatsvinden. Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof:

  • Verhuizing: maximaal 1 dag
  • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag, buiten de woonplaats: maximaal 2 dagen
  • 12,5-/ 25-/ 40-/ 50-/ of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag
  • 25-/ 40-/ of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag
  • Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de directeur
  • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maximaal 4 dagen
  • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen
  • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag
  • Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen anders dan vakantieverlof en deelname aan sportieve en culturele evenementen buiten schoolverband.

Bij een aanvraag voor meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de directie.