Klachtenregeling

De nieuwe wet op het primair onderwijs vermeldt dat er op de school een klachtenregeling moet zijn. Deze klachtenregeling is van toepassing als men met zijn klachten niet terecht kan bij respectievelijk de leerkracht, de directeur of de schoolcommissie. De klachtenregeling treedt dus alleen dan in werking als er niet via een andere regeling/ procedure een oplossing mogelijk is.

Een belangrijke schakel in het geheel is de vertrouwenspersoon klachtenregeling. Deze is het aanspreekpunt bij klachten en probeert door bemiddeling een oplossing te zoeken voor het probleem. Het holdingbestuur heeft voor haar 20 scholen een centraal vertrouwenspersoon.

Als via deze vertrouwenspersoon geen oplossing kan worden gevonden, kan de klager terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie in Den Haag (zie: www.klachtencommissie.org of bel tel: 070-3861697).

Deze commissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Dit advies is weliswaar niet bindend, maar zal wel vaak van doorslaggevende betekenis zijn bij het nemen van beslissingen. Het holdingbestuur heeft zich aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van de Verenigde Besturen Katholiek Onderwijs. Dit is de procedure als het om een officiële klacht gaat.