Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Scholen (afgekort WMS)  bepaalt dat elke school een MR moet hebben. Op stichtingsniveau hebben we de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin een vertegenwoordiging zit van de schoolmedezeggenschapsraden (in totaal bestaat de GMR uit 3 ouders en 3 leerkrachten). De bevoegdheden van de MR bestaan uit een advies- en/of een instemmingsrecht op een aantal beleidsterreinen van het bevoegd gezag en de Ouder Advies Commissie. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. De (G)MR-reglementen als mede de verdeling van de bevoegdheden kunt u vinden op de website van Primenius.

In de Medezeggenschapsraad (MR) zitten ouders en teamleden. De MR wordt door het bestuur van de school gevraagd om over een aantal zaken advies te geven of in te stemmen. In het MR-reglement staat beschreven bij welke beleidspunten de MR instemmings- en welke adviesrecht heeft. Een lid van de MR heeft een zittingstermijn van drie jaar. Daarna kunnen zij eenmaal herkozen worden voor opnieuw drie jaar. De leden kunnen zich verkiesbaar stellen. De ouderleden worden door de ouders gekozen, de teamleden door het team. De MR vergadert ongeveer 4 keer per jaar. Deze vergaderingen bestaan uit een openbaar en een besloten gedeelte. De verslagen van deze vergaderingen kunt op vragen bij de voorzitter van de MR. De MR houdt zich bijvoorbeeld bezig met formatieplannen, zorgplannen en ontwikkelingen binnen het bestuur.

De MR bestaat uit 2 ouderleden en 2 teamleden: