Schooladviescommissie

In 2007 zijn binnen onze stichting de schoolcommissies opgeheven en hebben alle 34 scholen binnen onze stichting 1 bestuur; Stichting Primenius te Oude Pekela. Elke school heeft nu in plaats van de schoolcommissies een SAC. De SAC heeft als taak de school op een aantal zaken, die gedurende een schooljaar aan de orde komen, te bespreken. Zo wordt o.a. het schoolplan en het jaarplan besproken. Daar waar de SAC dit wil kan zij de directeur en de stichting van advies voorzien. Het advies hoeft niet overgenomen te worden. Ook mag de SAC de directeur ongevraagd van advies voorzien. In de SAC hebben 5 ouders zitting voor een periode van 4 jaar.

De leden van de SAC zijn:
...........

De ouders in de OAC hebben kinderen verdeeld over alle groepen. De ouderadviescommissie (hierna te noemen “OAC”) is de schoolnabije geleding die de belangen behartigt van voornamelijk ouders. Deze ouderbetrokkenheid krijgt vorm en inhoud door een adviserende rol richting de directie van de school aangaande de(meerjaren) beleidsvoorbereiding en -evaluatie op de volgende terreinen: opvoeding, de onderwijskundige identiteit van de school, de invulling van de levensbeschouwelijke identiteit van de school. Voorts signaleert de OAC operationele knelpunten en draagt d.m.v. advies aan de directeur, oplossingen aan.

De OAC is daarvoor naast het team de belangrijkste gesprekspartner van de directeur. De OAC draagt geen bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar is het panel van ouders dat meedenkt en adviseert. De directeur kan een beroep doen op de OAC voor beleidsondersteunende werkzaamheden en analyses. Dit gebeurt telkens op basis van een concrete afgebakende opdracht. Bijvoorbeeld met betrekking tot de invulling van accommodatiebeleid in de gemeente, de samenwerking met parochie of samenwerking met andere scholen. Ouders kunnen op dat punt de school een dienst bewijzen door de contacten die zij hebben en locale netwerken te benutten.

De OAC bestaat uit 5 leden, zijnde ouders, van één of meerdere kinderen op de betreffende school, waaronder 1 op voordracht van de MR en 1 op voordracht van de oudervereniging. Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de schoolorganisatie.